Regulamin – Warsztaty Baristyczne Gdańsk – Trójmiasto

Regulamin

Regulamin stanowiący integralną część umowy – zgłoszenia na warsztaty. Akceptacja regulaminu oznacza zawarcie umowy uczestnictwa w warsztatach i obowiązek zapłaty za warsztaty oraz obowiązek przestrzegania wszystkich punktów tego regulaminu.

 1. Warsztaty są płatne.
 2. Warsztaty kosztują 390 zł. Płatność należy uiścić bezzwłocznie od razu po zarezerwowaniu miejsca na warsztatach.
 3. Zgłoszenie na warsztaty odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy w całości wypełnić. Dane te są niezbędne do zapisu oraz do wystawienia dyplomu. Zapisując się na warsztaty należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność danych osobowych i kontaktowych w formularzu. Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym zostaną wpisane błędne dane, to te błędne dane będą również na dyplomie. Uczestnik kursu, który wpisuje swoje własne dane osobowe błędnie, nie może ubiegać się o wystawienie drugiego dyplomu z poprawionymi danymi.
 4. Obowiązki Uczestnika warsztatów:
  • opłacenie warsztatów w całości,
  • obecność i punktualność na zajęciach,
  • uczestnictwo w zajęciach oraz systematyczne zdobywanie i pogłębianie wiedzy,
  • stosowanie się do wszystkich poleceń wykładowcy prowadzącego zajęcia,
  • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie placówki,
  • przestrzeganie przepisów porządkowych,
  • przestrzeganie zasad tego regulaminu w całości
  • nienaganne zachowanie na zajęciach z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i dyscypliny nauki,
  • zapoznanie się z programem warsztatów przed przystąpieniem do zajęć.
 5.  Osoby zachowujące się niewłaściwie, obraźliwie, utrudniające prowadzenie zajęć, naruszające prawa i uczucia innych, oraz nie wykonujące poleceń prowadzącego lub łamiące zasady tego regulaminu mogą zostać trwale wydalone z warsztatów bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
 6. W trakcie trwania warsztatów zabronione jest jakiekolwiek fotografowanie, nagrywanie, rejestrowanie, utrwalanie, rozsyłanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek zdjęć, nagrań, filmów, dźwięków i innych form elektronicznego zapisu osób prowadzących oraz pomieszczeń, w których odbywa się kurs przez Uczestników kursu.
 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez Uczestnika, będącego własnością placówki lub właściciela budynku, Uczestnik jest zobowiązany do pełnego pokrycia spowodowanych strat.
 8. Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek wypadki, skaleczenia bądź inny uszczerbek na zdrowiu, który Uczestnik warsztatów zrobi sobie (lub w wyniku interakcji z innymi uczestnikami warsztatów) w trakcie zajęć.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu warsztatów lub jego odwołania.
 10. Wszystkie informacje organizacyjne są wysyłane mailem po wypełnieniu zgłoszenia.
 11. Nie stawienie się na warsztatach (bez wysłania informacji na minimum 10 dni przed datą rozpoczęcia warsztatów) nie jest powodem do zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku późniejszej rezygnacji, osoba która wypełniła formularz zgłoszeniowy zostanie obciążona pełnymi kosztami. Nie odwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w warsztatach powoduje obciążenie pełnymi kosztami.
 12. Uczestnik zgadza się na wykonywanie zdjęć przez organizatora w trakcie trwania warsztatów (o ile będą takowe wykonywane) na potrzeby pamiątkowej galerii na fanpage firmy na portalu facebook lub na stronie organizatora. Zdjęcia i wizerunki kursantów nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych ani reklamowych.
 13. Uczestnik kursu wypełniając formularz zgłoszeniowy podaje swoje dane dobrowolnie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kontaktu w sprawie zapisu na kurs. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, iż firma Masters of Bartenders nie zapisuje, nie archiwizuje, nie przetwarza, nie zbiera, nie przechowuje, nie przesyła, nie sprzedaje ani nie wykorzystuje danych osobowych.
 14. Tematy, materiały szkoleniowe i autorski program warsztatów są własnością firmy Masters of Bartenders. Wszelkie kopiowanie jakichkolwiek treści, wykorzystywanie, przetwarzanie, rejestrowanie lub rozsyłanie jest karalne. Materiały szkoleniowe są wręczane uczestnikom wyłącznie na potrzeby nauczenia się przez nich tematyki warsztatów.
 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie i jej integralnych częściach stosowane będą odpowiednie zapisy Kodeksu Cywilnego.

Zapraszamy również na Profesjonalny Kurs Baristyczny